Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

zwariowalam
14:42
8394 23e4 390
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viazabka zabka
zwariowalam
14:40

Victorian Cliff House, San Francisco

1
2
3
4
Reposted fromhalucine halucine viajointskurwysyn jointskurwysyn
zwariowalam
14:35
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
14:34
8677 d14f
Reposted fromvronk vronk viatulele tulele
zwariowalam
14:33
8801 a555 390
Reposted fromkmj kmj viatulele tulele
zwariowalam
14:33
Reposted frommefir mefir viatulele tulele
zwariowalam
14:31
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie sklecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Piotr Roguski `Mała
zwariowalam
14:31
2856 763b 390
Reposted fromretro-lover retro-lover viaarancione arancione
zwariowalam
14:31
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
14:30
zwariowalam
14:29
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viadotknij dotknij
zwariowalam
14:28
0523 f0b1 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
zwariowalam
14:27
5668 caa2 390
Reposted fromoutoflove outoflove viairmelin irmelin
zwariowalam
14:27
9946 65e1 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viairmelin irmelin
zwariowalam
14:27
1360 eeb5 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viairmelin irmelin
14:26
3959 db83 390
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
zwariowalam
14:26
14:25
0459 bb76 390
Reposted fromamatore amatore vianienormalnie nienormalnie
zwariowalam
14:24
zwariowalam
14:24
4842 30cc 390
Reposted fromkaiee kaiee viamaryjanejanis maryjanejanis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl