Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

zwariowalam
11:22
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
zwariowalam
11:22
3628 7496 390
zwariowalam
11:21
Wierzę, że im bar­dziej się kocha, tym więcej się czy­ni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczu­ciem, nie mógłbym na­wet naz­wać miłością. 
— Jan Paweł II
zwariowalam
11:19
5860 fc95 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaMisqa Misqa
11:19
2921 0265 390

ahoradote:

Sherilyn Fenn as  Audrey Horne  in Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMisqa Misqa
zwariowalam
11:18

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMisqa Misqa
zwariowalam
11:15
zwariowalam
11:14
8467 1fa1 390
zwariowalam
11:12
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viamessinhead messinhead
11:11
9023 41ca 390

comcasting:

My grandpa texted for the first time in his life today and he spit straight wisdom out of the keyboard

Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viaphilomath philomath
zwariowalam
11:11
4900 88bb 390
zwariowalam
11:08
0550 0bb2 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viaAmericanlover Americanlover
11:07
2177 12e6 390
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
zwariowalam
11:06
6719 2536 390
Reposted fromepidemic epidemic viaalicexxx alicexxx
zwariowalam
11:05
8430 9c52 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMisqa Misqa

August 01 2017

zwariowalam
21:54
1824 5545 390
zwariowalam
21:54
1666 8443 390
Peaky Blinders (2013 - )
zwariowalam
21:52
3113 2aae 390
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
zwariowalam
21:49
8206 3eb8 390
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
zwariowalam
21:49
3692 4f19 390
Reposted fromkrzysk krzysk viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl